Cookies og
privatlivspolitik


COOKIE- OG PRIVATLIVS-
POLITIK

Privatlivspolitik for Holbæk Frikirke

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Holbæk Frikirke er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Toni E. Aoun

Adresse: Vandtårnsvej 1, 4300 Holbæk

CVR: 68102413

Telefonnr.: 5946 4615

E-mail: kontor@holbaekfrikirke.dk

Hjemmeside: holbaekfrikirke.dk

 

Behandling af persondata

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. 

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. 

Generelt indsamler vi seks typer af data:

 1. Data om ansatte og betroede ledere
 2. Data om frivillige og gæstetalere
 3. Data om økonomiske bidragydere
 4. Medlemsdata
 5. Data om deltagere i kirkens arrangementer
 6. Data om samarbejdspartnere

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse fra alle grupper. Formålet er at administrere den relation til os, som du har givet samtykke til.

Ad 1 og 2: Vi opbevarer

 • cpr-nummer til brug for den lovpligtige indberetning til Skat.
 • de ansattes kontrakter og andre relevante dokumenter i forbindelse med ansættelsen.
 • betroede lederes samarbejdsaftaler og relevante dokumenter i forbindelse med deres forpligtelse til tjeneste.
 • frivilliges cpr-nummer i forbindelse med udbetaling af honorarer og kørsel til brug for den lovpligtige indberetning til Skat.
 • fotos, video- og lydoptagelser til brug på website og sociale medier.

Ad 3: For økonomiske bidragsydere, som har angivet, at de ønsker skattefradrag for deres bidrag, opbevarer vi også cpr-nummer til brug for vores indberetning til Skat.

Ad 7: I den udstrækning der foreligger bindende aftaleforhold opbevarer vi kontrakter og relevante dokumenter samt kontaktpersoners almindelige persondata i forbindelse med samarbejde med eksterne foreninger og organisationer.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi indsamler. Vi indsamler fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift – dette gælder fx medlemsliste. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse – dette gælder fx ved forpligtelseserklæringer og ansættelser.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Hvis du er under 18 år, indhenter vi altid samtykke fra en forældremyndighedsindehaver foruden dit samtykke, inden vi behandler dine persondata som ovenfor beskrevet.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere, og vore brugeres interesser, for at kunne tilpasse indhold herefter.

 • Google Analytics (trafikmåling)
  Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
  Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Mouseflow (trafikmåling)
  Websitet bruger cookies fra Mouseflow til at måle trafikken på websitet.
  Du kan fravælge cookies fra Mouseflow:http://mouseflow.com/opt-out/

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1330 København K.